Speak Up! | Privatumo Politika
kalbu, mokykla, anglu, rusu, ispanu, prancuzu, vokieciu, italu, speakup, moderni
1427
page-template-default,page,page-id-1427,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-2435
 

PRIVATUMO POLITIKA

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 20 d.

 

MB „Kalbėk“, juridinio asmens kodas: 304450492, adresas: Gedimino g. 47, Kaunas, el. p. info@speakup.lt, Tel. +370 608 41484 (toliau – Bendrovė) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai per internetines svetaines https://www.speakup.lt/ (toliau – Svetainė) pateikiate mums savo asmens duomenis.

 

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

 

Bendrovė pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio Svetainėje, teisę į privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje pateikia informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 

Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?

 

Asmens duomenys Svetainėje renkami šiais tikslais:

 

 • atsakymams į pateiktas užklausas;
 • klientų aptarnavimo ir pagalbos suteikimui;
 • informavimui apie pasikeitimus;
 • verslo analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę;
 • techninių problemų sprendimui ir jų atsiradimo užkirtim

 

Kokią informaciją apie Jus renkame?

 

Renkame toliau nurodytą informaciją tam, kad galėtume suteikti, pagerinti ir apsaugoti mūsų teikimas paslaugas Jums:

 

 1. Asmeniniai duomenys

 

Kai norite susisiekti su mumis per užklausos formą, mes galime rinkti tam tikrą Jus identifikuojančią informaciją, t. y. vardą, el. pašto adresą, duomenis apie Jums suteikiamų paslaugų poreikius ir reikalavimus

 

 1. Naudojimo duomenys

 

Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią Jūsų naršyklė pateikia, kai apsilankote Svetainėje ar kai prisijungiate prie Svetainės per mobilųjį įrenginį.

 

Tai gali būti informacija, susijusi su Jūsų IP (interneto protokolo) adresu, naršyklės ir įrenginio tipu, informacija apie tai, kokias internetines svetaines lankėte prieš tai ir kiti identifikatoriai, susiję su Jūsų įrenginiu.

 

 1. Slapukų duomenys

 

Svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume stebėti veiklą mūsų Svetainėje ir laikyti tam tikrą informaciją. Daugiau informacijos rasite mūsų Slapukų politikoje.

 

Iš kur gaunami Jūsų asmens duomenys?

 

Asmens duomenys gaunami iš Jūsų pateiktos informacijos Bendrovei per užklausos formą. Jūs užtikrinate, kad pateiksite Bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

 

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai

 

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tik turint teisėtą pagrindą, t. y.: siekiant teisėtų Bendrovės interesų tam, kad galėtume gauti ir atsakyti į Jūsų pateiktas užklausas ar komentarus kontaktų skiltyje (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

 

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

 

Asmens duomenys gali būti perduodami Bendrovės duomenų tvarkytojams (pvz., įmonėms, teikiančioms serverių nuomos, duomenų saugojimo, svetainės administravimo, IT ūkio priežiūros ir (ar) susijusias paslaugas) ir kt. Duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarko tik pagal Bendrovės nurodymus ir teisės aktų reikalavimus. Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai.

Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai. Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje.

 

Kiek laiko saugomi asmens duomenys?

 

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir (ar) teisės aktai. Jūsų asmens duomenų saugojimo trukmė priklauso nuo konkrečių asmens duomenų saugojimo tikslų ir teisėto tvarkymo kriterijų. Tais atvejais, kai užklausos pateikimas nesibaigia sutarties su Jumis sudarymu, duomenys ištrinami po susirašinėjimo su Jumis pabaigos.

 

Jūsų teisės

 

 • teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją;
 • teisė reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs;
 • teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisė reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisė į duomenų perkeliamumą;
 • teisė nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

 

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos www.ada.lt), jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

 

Kad galėtumėte įgyvendinti šias teises, turite pateikti mums prašymą raštu ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti.

 

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu info@speakup.lt arba paštu: Gedimino g. 47, Kaunas. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia Bendrovė gavo pranešimą ar pretenziją, ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos (šis terminas tam tikrais atvejai gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams).

 

Pakeitimai

 

Kartas nuo karto galime pakeisti ar papildyti šios Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Bendrovė praneša Svetainėje.

 

MB “Kalbėk”

info@speakup.lt

+370 608 41484